[QUYẾT ĐỊNH] Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2022 của Bộ Y tế Số: 5960/QĐ-BYT

Link Download: https://drive.google.com/drive/folders/1n6CVPSZY9dfHQDu1Tt9WvpyYGmJub4kJ?fbclid=IwAR1U6kZUsuI_SqR6DQJzyZyaDTj-5e5sWVBrad4AsVEJKD-mqb448fHa59c

Xem trước:

About Huỳnh Hiếu Kiên

Check Also

KẾ HOẠCH: PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM NĂM 2022

KẾ HOẠCH: PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM NĂM 2022 (Ban hành kèm theo Quyết …