Dị ứng

Đề thi dị ứng k15a3

1, Cơ chế bệnh sinh của phản vệ: vẽ sơ đồ và giải thích Lưu ý: giải thích là 3 giai đoạn a.ado và nhớ hỏi thầy về chỗ vẽ dị nguyên 2 vì lớp mình bị hố phần này 2, Đặc điểm của bệnh tự miễn? Kể tên các …

Read More »