Mô phôi

ĐỀ CƯƠNG MÔ PHÔI YK17A1 (THAM KHẢO)

Dưới đây là đề cương mô phôi do các anh chị YK17A1 soạn, các bạn có thể tham khảo. ĐỀ CƯƠNG MÔ Link tải: https://drive.google.com/file/d/1SzxFhEb5M6SDw2ysbaGC1PGPNV4xMVEw/view Xem trước: ĐỀ CƯƠNG PHÔI Link tải: https://drive.google.com/file/d/1YkQ7BS3MpQTzEVOyMGqzIWWbCBzgw8mY/view Xem trước:

Read More »

ĐỀ CƯƠNG MÔ PHÔI (THAM KHẢO)

Dưới đây là bài soạn đề cương mô phôi của anh chị khóa trước, các bạn có thể tham khảo. ĐỀ CƯƠNG MÔ Link tải: https://drive.google.com/file/d/1RP9y0WcEXTqv1iE5bruNkGhk57HMZE-j/view Xem trước: ĐỀ CƯƠNG PHÔI Link tải: https://drive.google.com/file/d/1kBOFm7xv5DbgUtwtDtxBa-jIM7BRD3IQ/view Xem trước:

Read More »

MÔ PHÔI – CÔ DÂN (SLIDE)

Bài 1 – Phát triển phôi tuần 1 Link tải: https://drive.google.com/file/d/1gIBPcOf8CC4dOyrEgQO6tZHc98wakQts/view Xem trước: Bài 2 – Phát triển phôi thai tuần 2 Link tải: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1hKsNLwwq_rFxxFVAKrvYR7ndAdL320UK Xem trước: Bài 3 – Phát triển phôi thai tuần 1 Link tải: https://drive.google.com/file/d/1b4jM3KEzmD-IbXps1BUWZ-35R_-o768m/view Xem trước: Bài 4 – Sự khép phôi Link tải: https://drive.google.com/file/d/18eJmza-PgUMwn6FoKrCr4IBd9I-fQ7g0/view …

Read More »