Môn cơ sở

Sán Dây TAENIA

Đây là phần soạn của Nhóm 24 – YK15C, các bạn có thể tham khảo. Link tải: https://drive.google.com/file/d/1esPM08x2AflSA7zLbdqQX7VSHw9_J_xJ/view Xem trước:  

Read More »