BÁO CÁO Số: 225/BC-BYT Công tác Y tế tháng 02 năm 2022

Link Download: https://drive.google.com/file/d/1l_EPbWP3SkB5QVGQ7Anz7cjxxmln7MD1/view

Xem trước:

About Huỳnh Hiếu Kiên

Check Also

KẾ HOẠCH: PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM NĂM 2022

KẾ HOẠCH: PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM NĂM 2022 (Ban hành kèm theo Quyết …