KẾ HOẠCH: PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM NĂM 2022

KẾ HOẠCH: PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BYT ngày tháng năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

——————-

LINK DOWNLOAD: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n6CVPSZY9dfHQDu1Tt9WvpyYGmJub4kJ?fbclid=IwAR36kv6gT0ffTYiG6lHsBrNY2uabVsKQG8n0u1Q5m6KX8JoLZ3wgtKME8jE

BẢN XEM TRƯỚC:

 

About NGUYỄN HOÀI MINH PHƯƠNG

Check Also

[QUYẾT ĐỊNH] Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2022 của Bộ Y tế Số: 5960/QĐ-BYT

Link Download: https://drive.google.com/drive/folders/1n6CVPSZY9dfHQDu1Tt9WvpyYGmJub4kJ?fbclid=IwAR1U6kZUsuI_SqR6DQJzyZyaDTj-5e5sWVBrad4AsVEJKD-mqb448fHa59c Xem trước: