[Đề cương] Lâm sàng sản

https://docs.google.com/document/d/14HgqURrzfE512ZE5hi8psACLRAhrUY2S/edit?usp=sharing&ouid=100647313461858181004&rtpof=true&sd=true

About Trần Huỳnh Thanh Nhật

Check Also

[Đề cương] Trắc nghiệm Tình huống lâm sàng sản khoa

https://drive.google.com/file/d/1s62YyVMf9t5yeLyRBcjXmhcaOeNE1NSC/view?usp=sharing