Bài tập Chẩn đoán hình ảnh

Bài tập Chẩn đoán hình ảnh

Link download: https://docs.google.com/document/d/1JozW-menj7L_mODcNwRg8Q9O0aS77yBa/edit

Xem trước:

About Trần Thị Ngọc Trân

Check Also

POWERPOINT: BÀI GIẢNG CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – BSCKI Trần Đào Minh Ngọc

Link download: https://drive.google.com/drive/folders/16w9fABH8HwsB61cxT92tyLM5WVJlJqUs?usp=sharing